Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze >>>

Innovation on Remote Sensing Education and Learning (IRSEL)

 

 

 

program: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, Key Action 2
nr projektu/Project ID: 586037-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA2-CBHE-JP
ternin realizacji: 2017-2020
koordynator: Jacek Kozak
wykonawcy: Monika Dobosz, Natalia Kolecka, Jacek Kozak, Aneta Szablowska-Midor, Agnieszka Wypych

Celem transkontynentalnej współpracy między Europą i Azją w dziedzinie teledetekcji w ramach projektu Innovation in Remote Sensing Education and Learning (IRSEL) jest stworzenie innowacyjnej platformy e-learningowej dla uczelni w Chinach i Tajlandii. W trzyletni projekt (od października 2017 roku do października 2020 roku) zaangażowanych jest 8 instytucji edukacyjnych. Cztery z nich to uczelnie europejskie (Óbuda University, Alba Regia Technical Faculty na Węgrzech, University of Natural Resources and Life Sciences w Austrii, Uniwersytet Jagielloński w Polsce oraz University of Twente w Holandii). Kolejne cztery to uczelnie z Chin (Fujian Normal University i Yunnan Normal University) oraz Tajlandii (Asian Institute of Technology i Khon Kaen University).

Zakłada się, że w wyniku projektu powstanie 20 modułów e-learningowych dotyczących różnych zagadnień z zakresu teledetekcji, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, zobrazowanych za pomocą konkretnych zastosowań w różnych dziedzinach. Planuje się m.in. opracowanie treści związanych z pozyskiwaniem danych teledetekcyjnych, przetwarzaniem obrazów satelitarnych, wykrywaniem zmian w użytkowaniu ziemi, monitorowaniem roślinności, zmian klimatu czy analizami w przestrzeni trójwymiarowej. Rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie, reprezentowanego przez Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej), polega na porównaniu programów nauczania istniejących w instytucjach partnerskich, organizacji warsztatów poświęconych innowacyjnym metodom nauczania i uczenia się oraz przygotowaniu infrastruktury do nauki na odległość, jak również opracowaniu przewodników do nauki.

więcej informacji na stronie projektu: http://irsel.eu/

 

FORECOM: Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki

 

 

Projekt finansowany ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
termin realizacji: 2012-16
kierownik: Jacek Kozak
wykonawcy: Joanna Depta, Dominik Kaim, Natalia Kolecka, Małgorzata Luc, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Ostapowicz, Aneta Szablowska-Midor, Mateusz Troll, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych
partner: Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL

Projekt ma na celu poprawę stanu wiedzy na temat przeszłych, współczesnych oraz przyszłych zmian powierzchni lasów w Alpach Szwajcarskich i Karpatach Polskich, w kontekście zachodzących w tych górach zmian użytkowania ziemi oraz zmian klimatycznych. W projekcie najpierw zostaną określone trend i wielkość zmian w ciągu ostatnich 150 lat w obu regionach górskich. Następnie zbadany zostanie ilościowy wpływ zmian klimatycznych oraz zmian użytkowania na przeszłe zmiany powierzchni lasów, co pozwoli na znaczące ulepszenie dostępnych przestrzennych modeli zmian powierzchni lasów. W ostatniej fazie projektu określone zostaną skutki zmian powierzchni lasów dla bioróżnorodności oraz wiązania węgla. W ten sposób w projekcie uwzględnione zostaną ważne współczesne debaty dotyczące globalnych wymiarów antropopresji.

Aby osiągnąć postawione cele wykorzystane zostaną przede wszystkim mapy archiwalne dostępne dla obu regionów górskich od XIX wieku, a także zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości oraz dane ze skaningu laserowego. Pozyskane dane, po zintegrowaniu i przetworzeniu za pomocą systemów informacji geograficznej posłużą do konstrukcji przestrzennych modeli prognostycznych. Istotnym innowacyjnym aspektem projektu będą metody i narzędzia pozyskiwania, integrowania oraz przetwarzania danych kartograficznych oraz teledetekcyjnych.

Oczekiwanymi wynikami projektu będą długoterminowe, regionalne rekonstrukcje zmian powierzchni lasów w Alpach Szwajcarskich i Karpatach Polskich, ilościowe określenie znaczenia zmian klimatu i wpływu zmian użytkowania na wzrost powierzchni lasów, jakościowo lepsze od obecnie dostępnych modele prognozowania zmian powierzchni lasów dla różnych scenariuszy zmian klimatu oraz zmian użytkowania ziemi, a także ilościowe oceny wybranych skutków zmian powierzchni lasów w górach.

więcej informacji na stronie projektu: http://www.gis.geo.uj.edu.pl/FORECOM/index.html

 

200 lat zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu oraz ich przyczyny w Regionie Karpackim

 

 

 


Projekt finansowany ze środków NASA

termin realizacji: 2011-2014
kierownik w IGiGP: Jacek Kozak
wykonawcy w IGiGP:Dominik Kaim, Małgorzata Luc, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Ostapowicz, Mateusz Troll
koordynator projektu: University Wisconsin-Madison
partnerzy:University of West Hungary, Sopron, Hungary; Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences Branch Nitra, Nitra, Slovakia; Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle (Saale), Germany; Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Birmensdorf, Switzerland; Department of Geography, Humboldt-University at Berlin, Berlin, Germany

Celem projektu jest analiza zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu, zachodzących w Regionie Karpackim w ciągu ostatnich 200 lat wraz ze wskazaniem głównych czynników determinujących zachodzące zmiany. Jako Region Karpacki, rozumiemy megaregion fizycznogeograficzny, złożony z właściwego łańcucha Karpat, jak i obniżeń zewnętrznych i wewnętrznych, obejmujących m.in. Kotlinę Panońską. Analiza tak długiego okresu czasu, na stosunkowo dużym obszarze badań możliwa jest dzięki istnieniu kilku edycji szczegółowych map historycznych, obejmujących obszar badań, powstałych jako mapy wojskowe Cesarstwa Austriackiego a następnie Austro-Węgier.
Metodyka badawcza będzie się opierać na porównaniu informacji o użytkowaniu ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rolniczych, uzyskanych z historycznych map wojskowych z informacją otrzymaną z klasyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Tak pozyskana informacja o zmienności użytkowania ziemi stanowić będzie podstawę modelowania i analiz przestrzennych, obejmujących dodatkowo zmienne społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Co istotne, zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu w dłuższych okresach czasu nie mają zwykle charakteru liniowego, lecz są raczej wynikiem nagłych procesów i gwałtownych zwrotów, co głęboko ingeruje w charakter i zakres działalności człowieka. W przypadku Europy Środkowej, ostatnie 200 lat to okres, kiedy takie zmiany o charakterze politycznym i instytucjonalnych zachodziły kilkukrotnie, co z pewnością znalazło odzwierciedlenie w relacjach człowiek-środowisko. Dlatego też jednym z celów projektu jest wypracowanie i przetestowanie modeli i analiz przestrzennych, które pozwolą na jak najlepsze uchwycenie zależności między gwałtownie zachodzącymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi a będącymi ich wynikiem zmianami użytkowania ziemi.

więcej informacji na stronie: https://c3.nasa.gov/nex/projects/1200/