Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie

2022

Konstantinovski Puntos C., 2022Wielowymiarowe analizy przestrzenna Grodów Czerwieńskich. Promotor – dr hab. Małgorzata Luc, prof. UJ – nr 158

Zając M., 2022, Wykorzystanie modeli cieniowych w badaniach form rzeźby terenu na Marsie. Promotor – dr hab. Małgorzata Luc, prof. UJ – nr 157

2021

Fukś M., 2021, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do określenia infiltracji efektywnej w Tatrach. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 156

2020

Durka M., 2020, Wpływ pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym w kwietniu 2020 r. na zmienność wskaźnika NDVI. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 155

Szatanik A., 2020, Presja budownictwa mieszkaniowego a ład przestrzenny w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 156

Świercz A., 2020, Geowizualizacja zmian użytkowania terenu w Beskidzie Średnim od połowy XIX w. Promotor – dr Krzysztof Ostafin – nr 157

 

2019

Borczuch M., 2019, Ocena dokładności wysokościowej danych lotniczego skaningu laserowego dla drzewostanów gminy Szczawnica. - Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 147

Lubach E., 2019, Wykrywanie barier dla osób z niepełnosprawnością ruchową za pomocą danych ze skaningu laserowego na przykładzie Krakowa. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 148

Marjańska E., 2019, Występowanie inwazyjnych gatunków nawłoci (Solodago spp.) w gminie Budzów i ich wpływ na przyszłe zmiany granicy rolno-leśnej. - Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 149

Nguyen Quoc O., 2020, Śmigłowiec czy karetka? Wykorzystanie GIS dla wyboru optymalnych rozwiązań w transporcie medycznym na obszarach zurbanizowanych. Promotor – dr Piotr Trzepacz – nr 150

Powroźnik P., 2019, Wpływ użytkowania obszarów trawiastych na odpowiedź spektralną w gęstej serii zdjęć Sentinel-2. – Promotor – dr inż. Natalia Kolecka  – nr 151

Skoczylas A., 2019, Zmiany użytkowania ziemi na Pogórzu Dynowskim od połowy XiX wieku. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 152

Szubert P., 2019, Wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu do delimitacji form krasowych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Wieluńskiej. Promotor Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 153

Wieczorek A., 2020, Ocena przydatności danych geoinformatycznych do identyfikacji wybranych obiektów antropogenicznych w opuszczonej wsi Ciechania w Magurskim Parku Narodowym. Promotor – dr hab. Małgorzata Luc – nr 154

2018

Kucała M., 2018, Zmiany powierzchni obszarów pasterskich w Karpatach Polskich od połowy XIX wieku. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 143

Pawlak A., 2018, Analiza wielokryterialna lokalizacji farm fotowoltaicznych na przykładzie gminy Proszowice. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 144

Ruszaj M., 2018, Prezentacja prognozy pogody w kartografii medialnej - analiza i odbiór społeczny. Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 145

Ryba A., 2018, Między literacką fikcją a historią: Geoportal Trylogii Husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Promotor - prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 146

2017

Cygankiewicz A., 2017, Detekcja wybranych form polodowcowych w Tatrach Polskich za pomocą danych ze skaningu laserowego. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 139

Domagalska K., 2017, Modelowanie występowania potencjalnych siedlisk wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynx) na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz – nr 140

Lyska M., 2017, Wpływ metod prezentacji kartograficznej na odbiór informacji społeczno-ekonomicznych. Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 141

Łachowski W., 2017, Wielokryterialna analiza lokalizacji pól golfowych na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz – nr 142

2016

Bednarczyk B., 2016, Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu w gminie Szczawnica od połowy XIX w. w świetle map topograficznych 2015. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 135

Dzierżanowska H., 2016, Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu Łańcuta z zastosowaniem metod wizualizacji i modelowania 3D 2015.  Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 136

Jania B., 2016, Wyznaczenie i charakterystyka obszarów narciarstwa pozatrasowego w Tatrach Zachodnich z wykorzystaniem GIS.  Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 137

Kostrzewa E., 2016, Wykorzystanie danych LIDAR oraz współczesnych danych kartograficznych w modelowaniu i wizualizacji 3D przyszłych krajobrazów miejskich na przykładzie Nowego Sącza. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz – nr 138

2015

Janik A., 2015, Struktura krajobrazu górnej części dorzecza Białej Dunajcowej. Promotor – prof. dr hab. Wiesław Ziaja – nr 129

Kwaśna D., 2015, Modelowanie występowania potencjalnych siedlisk włochatki i sóweczki na obszarze Karpat z wykorzystaniem technologii informacji geograficznej. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 130

Miłkowska N., 2015, Wykorzystanie anamorfozy do kartograficznej prezentacji częstości informacji medialnych z różnych stron świata. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 131

Paszek M., 2015, Ocena możliwości wykorzystania ogólnodostępnych fotografii naziemnych do weryfikacji i klasyfikacji satelitarnych map pokrycia terenu i użytkowania ziemi Krakowie. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 132

Skóra D., 2015, Ocena użyteczności wysokorozdzielczych zdjęć sat. Do szacowania szkód powodziowych. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 133

Szałaśny S., 2015, Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do określenia sukcesji rośl. Na terenie kombinatu Arcelormittal Poland oddział w Krakowie. Promotor – prof. dr hab. Jacek Kozak – nr 134

2014

Bletek R., 2014, Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu w gminie Zabierzów od połowy XIX wieku w świetle map katastralnych, map topograficznych i zdjęć lotniczych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 125

Miłosz A., 2014, Ocena warunków jazdy rowerem w Krakowie i Wilnie na podstawie społecznościowej informacji geograficznej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 126

Świątek P., 2014, Analiza możliwości pozyskiwania i zastosowanie społecznościowej informacji geograficznej na przykładzie podróży niskobudżetowych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 127

Wicher K., 2014, Wpływ długookresowych zmian pokrycia terenu na zmiany widoczności z punktów widokowych w Beskidzie Niskim. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 128

2013

Dziadkowiec P., 2013, Kartograficzna prezentacja przestrzennego zróżnicowania migracji ludności w Karpatach. Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 119

Gołębiewski M., 2013, Interaktywna mapa infrastruktury żeglarskiej szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 120

Łukaszewicz S., 2013, Metody geowizualizacji przestępczości na przykładzie Tarnowa i Londynu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 121

Moszczyński P., 2013, Ocena dokładności modeli wysokości SRTM i Aster dla wybranych obszarów w Polsce. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 122

Stuglik P., 2013, Rozwój strefy podmiejskiej Bielska-Białej w ostatnich 30 latach w świetle interpretacji danych teledetekcyjnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 123

Sura K., 2013, Zastosowanie wybranych metod statystyki przestrzennej do analizy wyników wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 124

2012

Beluch Ł., 2012, Dokładność kartowania terenowego z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GPS i Glonass na obszarze zurbanizowanym. Promotor - dr Mateusz Troll – nr 109

Ciuńczyk K., 2012, Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 110

Gilowski K., 2012, Możliwości wykorzystania danych radarowych do badania pokrycia terenu. Promotor - dr Katarzyna Ostapowicz – nr 111

Kramarczyk M., 2012, Wykorzystanie map archiwalnych i danych teledetekcyjnych do określenia zmian powierzchni polan w rejonie Babiej Góry. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 112

Mackiewicz M., 2012, Możliwość wykorzystania lotniczego skaningu laserowego do badania pokrycia terenu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 113

Nowak-Jabłońska N., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie degradacji świerczyn Beskidu Śląskiego w latach 2002-2008 na przykładzie Nadleśnictwa Wisła. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 114

Piech P., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie wdrażania wybranych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w Polsce w latach 2010-2012. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 115

Synowiec W., 2012, Wielokryterialna analiza lokalizacji elektrowni wiatrowych na przykładzie gminy Rymanów. Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 116

Szczęch M., 2012, Wykorzystanie GIS do badania związków między rzeźbą a geologią Pogórza Orawsko-Jordanowskiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 117

Zimna E., 2012, Przekształcenia lasów w Małopolsce na tle form własności leśnej w świetle danych satelitarnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ – nr 118

2011

Adamaszek P., 2011, Austriacki plan katastralny z drugiej połowy XIX wieku w bazie danych geograficznych dla Karpat: Studium metodyczne na przykładzie rejony Babiej Góry. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 100

Kaszta Ż., 2011, Porównanie modelu potencjalnych połączeń między siedliskami z rzeczywistymi trasami migracji dzika (Sus scrofa sarofa) na terenie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 101

Maślanka M., 2011, Ocena dokładności Numerycznego Modelu Terenu utworzonego z danych pochodzących ze skaningu laserowego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 102

Mierzwa A., 2011, Wykorzystanie GIS określania rozmiarów degradacji lasów w paśmie Skrzyczne- Barania Góra w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 103

Mleczko S., 2011, Wyznaczanie potencjalnych terenów narciarskich na obszarze Beskidu Sądeckiego za pomocą GIS. Promotor - dr hab. Jacek Kozak. III nagroda w XXVIII Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 104

Pacyga M.,  2011, Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości i danych z pomiarów terenowych do oceny przemian użytkowania ziemi w gminach Niedźwiedź i Brenna. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 105

Stanisławska S., 2011, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych maksymalnych temperatur powietrza w Polsce. Promotor - Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – nr 106

Szwagrzyk M., 2011, Wpływ wielkości przestrzennej jednostki odniesienia na wyniki modelowania zmian pokrycia terenu. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 107

Żak M., 2011, Internetowy portal szlaków Małopolski. Studium metodyczne na przykładzie powiatu krakowskiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 108

2010

Data H., 2010, Kartograficzna prezentacja przestrzennego zróżnicowania struktury wieku ludności Karpat w latach 1997-2007 w świetle danych GUS. Promotor - dr Mateusz Troll – nr 92

Dec M., 2010, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania rozwoju obszarów zabudowanych w Karpatach Polskich. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 93

Korzeniowska K,. 2010, Dezagregacja wybranych zmiennych społeczno-ekonomicznych za pomocą interpolacji przestrzennej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 94

Kosiński R., 2010, Zmiany użytkowania ziemi wywołane powstaniem zbiornika wodnego na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 95

Podsada A., 2010, Zmiany użytkowanie hal pasterskich w grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim w XX wieku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 96

Rybakowski M., 2010, Kartograficzny obraz wyborów samorządowych w województwie małopolskim w 2006 roku. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 97

Tychanicz P., 2010, Wykorzystanie danych geograficznych o wysokiej rozdzielczości do trójwymiarowego wizualizowania przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 98

Wójtowicz A., 2010, Automatyczna klasyfikacja zabudowy na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 99

2009

Firlińska M., 2009, Czytelność budowy geologicznej na zdjęciach lotniczych na przykładzie zachodniej części Beskidu Wyspowego. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 77

Gajda A., 2009, Rekultywacja pogorzeliska w Kuźni Raciborskiej w świetle materiałów Teledetekcyjnych i kartograficznych. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 78

Gajkowski B., 2009, Wykorzystanie GIS i teledetekcji do określenia wpływu rzeźby terenu na użytkowanie ziemi na przykładzie gminy Lubień. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 79

Hawełka B., 2009, Spatio-Temporal System of Cell Phone Activity in Amsterdam. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 80

Iwiński K., 2009, Rozwój przestrzenny kształtujących się obszarów metropolitalnych w Polsce w ujęciu kartograficznym. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 81

Laszczak E., 2009, Wykorzystanie teorii grafów do oceny powiązalności w krajobrazie. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 82

Lont M., 2009, Kartograficzne studium zagospodarowania przestrzennego krakowskiego starego miasta w świetle ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 83

Nyklewicz M., 2008, Kartograficzny obraz zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn w latach 1960-2004. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 84

Sobusiak A., 2009, Zastosowanie GIS do oceny podatności osuwiskowej na przykładzie zlewni Stryszawki. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 85

Ścisłowicz B., 2009, Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do oceny współczesnych zmian pokrycia terenu w Polsce. Promotor - dr hab. Jacek Kozak. Wyróżnienie w XXVI Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 86

Wolak W., 2009, Kartograficzny obraz zmian obszaru przemysłowego tarnobrzeskiego okręgu przemysłowego. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 87

Wróbel A., 2009, Propozycja rozwoju turystyki kwalifikowanej w Beskidzie Wyspowym. Promotor - dr Małgorzata Luc – nr 88

Zamojski B., 2009, Analiza przestrzennej dostępności miejskiego systemu komunikacyjnego Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 89

Ziemski M., 2009, Wyznaczanie obszarów zagrożonych falą powodziową w Kotlinie Oświęcimskiej. Promotor - prof. dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz – nr 90

Ziółkowski L., 2009, Zastosowanie GIS do analizy rozmieszczenia źródeł w Dolinie Chochołowskiej. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 91

2008

Gidziela S., 2008, Zastosowanie GIS do badania przestrzennego rozmieszczenia klientów centrów handlowych na przykładzie Krakowa. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 72

Kuczera A., 2008, Zmiany użytkowania ziemi na obszarze zagrożenia powodziowego w Gminie Ciężkowice. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 73

Maciejewski M., 2008, Kartograficzne studium Małopolski. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 74

Mlost J., 2008, Wykorzystanie teledetekcji do badania przyczyn i skutków wiartołomów w Tatrach w 2004 roku. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 75

Ptak A., 2008, Wykorzystanie wysokorozdzielczych modeli wysokości do wyznaczania obszarów zalewowych na przykładzie gminy Ciężkowice. Promotor - dr hab. Jacek Kozak – nr 76

2007

Chyży B., 2007, Kartograficzne studium przestrzennego układu dróg w Krakowie. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 66

Galus I., 2007, Użytkowanie ziemi na tle warunków środowiskowych w zlewni Targoszówki w Beskidzie Małym. Studium metodyczne. Promotor - dr Mateusz Troll – nr 67

Jakubowska I., 2007, Zmiany użytkowania terenu w okolicach Głogowa Małopolskiego w świetle analizy map topograficznych (1975-2000). Studium metodyczne z zastosowaniem GIS. Promotor - dr Mateusz Troll – nr 68

Kaim D., 2007, Zastosowanie GIS i Teledetekcji do badania zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu w regionach transgranicznych na przykładzie Małych Pienin. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 69

Kula P., 2007, Zastosowanie GIS do badania zmian rozmieszczenia miejsc zamieszkania studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 70

Marchut G., 2007, Zastosowanie GIS w optymalizacji sieci transportowej na przykładzie Piekarni Galicyjskiej. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 71

2006

Bańka Ł., 2006, Wykorzystanie modelu SRTM do wyróżnienia powierzchni zrównań w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 56

Dudek J., 2006, Kartograficzna analiza zróżnicowania warunków siedliskowych w Górach Kantabryjskich na przykładzie Parku Naturalnego Redes. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 57

Kaźmierczak R., 2006, Wykorzystanie narzędzi GIS oraz danych geograficznych do wizualizacji 3D na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 58

Król W., 2006, Kartograficzna ocena rozmieszczenia torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko – Nowotarskiej. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 59

Mysza A., 2006, Mapa rozmieszczenia obszarów wspinaczkowych Małopolski. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 60

Pasek A., 2006, Zastosowanie GIS w badaniu morfometrii i jej litologicznych uwarunkowań na przykładzie Bieszczadów. Promotor - dr Mateusz Troll – nr 61

Reiser A., 2006, Przemiany użytkowania ziemi na tle przekształceń demograficznych we wsi Hańczowa w latach 1933-2003. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak – nr 62

Sitko I., 2006, Zastosowanie GIS w badaniach górnej granicy lasu na przykładzie Zachodniej Czarnohory. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak. Wyróżnienie w XXIII Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 63

Sukiennik (Depta) J., 2006, Zastosowanie obiektowo zorientowanej klasyfikacji w badaniach zróżnicowania środowiska przyrodniczego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki/dr hab. Jacek Kozak  – nr 64

Wdzięczny M., 2006, Kartograficzne studium stosunków wysokościowych Ojcowskiego Parku Narodowego. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 65

2005

Brożek B., 2005, Zastosowanie obiektowo zorientowanej analizy danych teledetekcyjnych do badań struktury użytkowania ziemi obszarów zurbanizowanych. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 45

Chrustek P., 2005, Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. II Nagroda w XXII Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 46

Dąbrowski D., Mapa dla turystyki rowerowej Gorców zachodnich. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 47

Dudek P., 2005, Zmiany użytkowania ziemi w zachodniej części Beskidu Niskiego w latach 1987-2000. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 48

Kidacki P., 2005, Zmiany przebiegu koryta Raby na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 49

Kubica T., 2005, Mapa potencjalnych możliwości rozwoju turystyki narciarskiej w Beskidzie Niskim. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 50

Niedziałek N., 2005, Kartograficzna prezentacja wpływu warunków solarnych na rozmieszczenie zabudowy w masywie Kamiennej, Łopuszy i Kostrzy w Beskidzie Wyspowym. – nr 51

Palmąka T., 2005, Kartograficzne wspomaganie procesu planowania przestrzennego na przykładzie gminy Chmielnik. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 52

Pawelec T., 2005, Zobrazowania fenologicznych pór roku roślinności Karpat. Promotor - dr Janusz Szewczuk – nr 53

Szczurek R., 2005, Mapa „Atrakcje turystyczne Podhala”. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas i dr Janusz Szewczuk – nr 54

Walawender J., 2005, Zastosowanie teledetekcji satelitarnej i Systemów Informacji Geograficznej w badaniach krakowskiej wyspy ciepła. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 55

2004

Biegun J., 2004 , Rozwój osadnictwa w gminach pow. wielickiego (studium kartograficzne). Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 39

Brągiel W., 2004, Porównanie wartości informacyjnej zdjęć satelitarnych: Landsat TM, Landsat ETM i Aster do badań pokrycia terenu w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 40

Kawecka I., 2004, Kartograficzne studium zagospodarowania Gorców ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych dla dużych drapieżników. – nr 41

Kulawik B., 2004, Badania procesów antropizacji środowiska przyrodniczego w okręgu krakowsko-śląskim na zdjęciach satelitarnych Landsat TM z roku 1992 i 1995. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 42

Najdenowa A., 2004, Potencjał zagrożeń lawinowych na Babiej Górze. Promotor – prof. dr hab. Kazimierz Trafas – nr 43

Szełęga A., 2004, Atlas Ziemi Kłodzkiej (część fizyczna). Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 44

2003

Gancarczyk Ł., 2003, Kartograficzny obraz zmian osadniczych w rejonie Zbiornika Czorsztyńskiego. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 30

Gwóźdź P., 2003, Przyrodnicze Zasoby Internetu i możliwość ich wykorzystania w geografii. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 31

Jarecki M., 2003, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej do badań problematyki ludnościowej. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 32

Kasperczyk B., 2003, Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk wodnych w zlewni Krzczonówki. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 33

Kropiowski T., 2003, Uwarunkowania środowiskowe sieci drogowej w Karpatach Zachodnich. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 34

Krzan P., 2003, Wartość informacyjna zdjęć satelitarnych w badaniach zróżnicowania klimatu w Karpatach Zachodnich. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 35

Książkiewicz S., 2003, Uwarunkowania środowiskowe sieci osadniczej w Karpatach Zachodnich. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 36

Nowak H., 2003,  Teledetekcyjne zobrazowanie wybranych fragmentów strefy ujścia Amazonki. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 37

Zięba P., 2003, Procesy powstawania, rozwoju i zalesiania powierzchni powiatrołomowych na Policy w Beskidzie Żywieckim i ich uwarunkowania przyrodnicze. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki -  nr 38

2002

Lasek M., 2002, Wpływ ruchów masowych na kondycję lasów w Masywie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim. Promotor – prof. dr hab. Wojciech Widacki – nr 26

Mazurek P., 2002, Proces aforestacji w Dolinie Ponikiewki w Beskidzie Małym i jego uwarunkowania. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 27

Ostapowicz K., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne lasów zachodniej części Beskidów. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. Wyróżnienie w XIX Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 28

Skuratowicz A., 2002, Kartograficzny obraz zagrożenia powodziowego miasta Krakowa. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 29

2001

Juszczak B., 2001, Analiza elementów pokrycia terenu przy użyciu wybranych przetworzonych zdjęć satelitarnych LANDSATMSS. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 22

Mazgaj Z., 2001, Atlas Turystyczny Beskidu Małego. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 23

Stadnik R., 2001, Możliwości generowania widoków i map panoramicznych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 24             

Struś P., 2001, Numeryczna reprezentacja powierzchni Ziemi. Studium metodyczne. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 25

2000

Kęska J., 2000, Kartograficzny obraz Małopolski. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 19

Koziński G., 2000, Degradacja lasów w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 20

Michalik K., 2000, Koncepcja mapy krajoznawczej dla górskiej turystyki rowerowej. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 21

1999

Gonder P., 1999, Uniwersytet Jagielloński - kartograficzny obraz Uczelni. Promotor - dr hab. Kazimierz Trafas – nr 17

Midor P., Szablowska A., 1999, Zmiany krajobrazu wierzchowin Beskidu Żywieckiego pod wpływem działalności człowieka. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 18

1998

Figiela W., 1998, Atlas tematyczny projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Promotor - dr Kazimierz Trafas – nr 13

Lubczański D., 1998, Degradacja krajobrazu Beskidu Śląskiego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 14

Paleczny T., 1998, Koncepcja Turystycznego Atlasu Jurajskich Dolinek Podkrakowskich. Promotor - dr Kazimierz Trafas – nr 15

Piech P., 1998, Stan zdrowotny lasów świerkowych Beskidu Żywieckiego i jego uwarunkowania środowiskowe. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 16

1997

Karoń I., 1997, Zastosowanie multimediów i Internetu do prezentacji relacji człowiek - środowisko w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. I Nagroda w XIII Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 11

Pastuła A., 1997, Związek użytkowania ziemi z rzeźbą w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 12

1996

Majerczak J., 1996, Mapa turystyczna okolic Krynicy. Promotor - dr Kazimierz Trafas – nr 9

Ulman B., Wójcik L., 1996, Symulacja oddziaływań planowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na środowisko przyrodnicze jego otoczenia. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. II Miejsce w Konkursie Prac Magisterskich PAEKnr 10

1995

Garbacz K., 1995, Wpływ człowieka na krajobraz w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 6

Kułaga A., 1995, Warunki naturalne a imisja zanieczyszczeń w Beskidzie Śląskim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 7

Szczecina A., 1995, Warunki naturalne a imisja zanieczyszczeń w Beskidzie Żywieckim. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki – nr 8

1994

Fiejdasz W., 1994, Satelitarna mapa krajobrazowa Beskidu Śląskiego. Promotor - dr hab. Wojciech Widacki.
I Nagroda w XI Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 4

Troll M., 1994, Zależność degradacji lasów od warunków środowiskowych w masywie Skrzycznego (Beskid Śląski). Promotor - dr hab. Wojciech Widacki. III Nagroda w XI Konkursie Prac Magisterskich PTGnr 5

1993

Krukar W., 1993, Toponimia Łemkówszczyzny Wschodniej. Promotor - dr Kazimierz Trafas – nr 3

1990

Kuklińska A., 1990, Analiza metody dozymetrycznej z punktu widzenia doboru pola odniesienia. Promotor – dr Janusz Szewczuk – nr 2 

1986

Dziura J., 1986, Przydatność wybranych technik fotointerpretacyjnych w analizie środowiska geograficznego Tatr (na przykładzie masywu Kominiarskiego Wierchu). Promotor - dr Kazimierz Trafas – nr 1

 

UWAGA! Prace magisterskie wykonane przed rokiem 2008 zostały napisane w ramach Zakładu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Zakładu Kartografii i Teledetekcji.