Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie – stypendyści/stki do projektu NCN

Konkurs: SONATA – HS

Stanowisko: stypendysta/ka – student/doktorant

Opis zadania:

 1. Wektoryzacja wybranych treści archiwalnych map topograficznych
 2. Analiza jakości pozyskanych danych

 

Wymagania:

 1. Znajomość technik i metod GIS potwierdzona uczestnictwem w odpowiednich kursach w ramach studiów, dodatkowych aktywnościach naukowych, zawodowych czy studenckich
 2. Doświadczenie w analizie zmian użytkowania ziemi
 3. Doświadczenie w pozyskiwaniu danych z map topograficznych, zdjęć lotniczych czy obrazów satelitarnych
 4. Tematyka pracy licencjackiej, magisterskiej bądź doktorskiej zbliżona z tematyką projektu będzie dodatkowym atutem

 

 

Liczba stypendiów: 2
Typ konkursu NCN
: SONATA – HS
Termin składania ofert: 12 lutego 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Praca w trybie zdalnym, związana jest z realizacją projektu „Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich”.
Kierownikiem projektu jest dr Dominik Kaim
Zatrudnienie: stypendium
Okres zatrudnienia 01.03.2021-30.05.2021
Wynagrodzenie 1500 PLN/m-c

Dodatkowe informacje: Komisja oceniająca zgłoszenia będzie brała pod uwagę dorobek naukowy kandydata/kandydatki, jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

For students not speaking Polish: please contact the project PI (dr Dominik Kaim, dominik.kaim@uj.edu.pl) for the details of the offer.

Aplikacje należy przesyłać na adres: dominik.kaim@uj.edu.pl

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o doświadczeniu naukowym
2. List motywacyjny;
3. Podpisana klauzula informacyjna
(poniżej klauzuli proszę dodać informację: Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.)

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki -

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, a w razie wyboru na stanowisko stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego Wpływ zmian użytkowania ziemi na częstość konfliktów między człowiekiem a dzikimi zwierzętami w Karpatach Polskich nr umowy UMO-2019/35/D/HS4/00117 (dalej „Projekt”), w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o wypłatę stypendium.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Jagielloński zlecił przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji Projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; w celach archiwizacyjnych – przez okres prawem przewidziany. 
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.